Kuliapis nga Ay-ay

Makasiram ti apuy a sumgiab iti kaunggan ni ngata-ngata
Ket puoranna ti simbeng ti panagdaliasat ti agduadua a kararua
Dagiti agkatangkatang a dapan nga inulila ti nailibay a darepdep
Nga indaramudom ti kasipngetan, inadipen nagkaadu a derrep.

‘Di madaeran kuyep a mata ti makipinnerreng iti masakbayan
A tagtagibien aliaw impasngay kalman a di man la nagbalasang
Iduduayyan’ pilay nga agdama a nagpanawan narasi a namnama
Ilallallay saning-i ti dung-aw dagiti umar-arubayan nga aligaga.

Madaeranto ngata ti kired ni Elpis ti bang-i ti espiritu ni Moros
A nangkaras ubbog ni talinaay, nangruros sabong ti kurkuros
Idinto nga agsung-aben dagiti kalman a ramut a baglan ni puot
A dalanen koma dagiti sagibsib ngem inalun-on metten ni pungtot?

Uray la agallangogan dagiti sennay ti nakas-ang a pannakapaay
Ngem saan met a sumngaw dagiti boses ti kuliapis nga ay-ay.

SHERMA E. BENOSA

Naipablaak iti Hunyo 30, 2008 a bilang ti Bannawag

Advertisements

%d bloggers like this: