Literary Works

  • Novels: “Saanen”(1972), “Aloha Nui Loa” (1972), “Lumahai” (1973), “Sika Amin Dagitoy” (1974), “Dagiti Asin ti Lasag” (1975), “Lakay Lazaro Arquero: Balikbayan” (1986), “Centerly, Manong!” (1986), “Angkel Sam” (), “Mga Tinapay sa Ibabaw ng Tubig” ()
  • Short Stories: “Bagani Ubbog,” “Apokalipsis iti Balay a Tisa,” “Naidumduma ni Apong Isis” “Dagiti Timek iti Kannag,” “Ti Dalan nga Agpa-Kalimugtong,” “Colorum,” “Apo Lakay,” “Ysabelo,” “Leon, 15”
  • Poetry: “Siak ti Babai a Saringit ti Kinakurapay
Advertisements

%d bloggers like this: